برای زدن رمز ها باید به آن مرحله رسیده باشید که موبایل را دریافت کرده باشید.

اسلحه:4865550100

ماشین:2275550147

ماشین:2275550168

موتور کراس:625550150

موتور900:625550150

ماشین:2275550142

ماشین:2275550175

جون کامل:3625550100486-555-0150: گرفتن جنگ افزار های متفاوت

486-555-0100: گرفتن جنگ افزار های انتخابی

267-555-0150: افزایش مراحل تحت تعقیب

267-555-0100: پاک کردن مراحل تحت تعقیب

362-555-0100: زره باز گرداننده555-2222
خرابی
ماشین

555-۳۳۳۳
خرابی ماشین

555-5700
آتش نشانی

555-8575
فروشگاه هیرو

555-1274-73
کاخ لایبرتی

555-945-733-92
No Problemo Bail Bonds

718-926-7215
Roman Bellic

555-221-3877
انبار

555-4674
Superb Deli

555-5123
مغازه ی لباس شویی

1-800-555-5555
The Serrated Edge

911
اورژانس

555-7300
فروشگاه وسایل ماشین

555-
0110
کافه ماشین بین

 

482-555-0100: بازگرداننده سلامتی ، زره و محمات

948-555-0100: ترانه اطلاعات

227-555-0142: Spawn a Cognoscenti

227-555-0175: ستاره دنباله دار

938-555-0100: Spawn a Jetmax

625-555-0150: Spawn a Sanchez

227-555-0168: Spawn a SuperGT

227-555-0147: Spawn a Turismo

359-555-0100: Spawn an Annihiliator

227-555-0100: Spawn an FIB Buffalo

625-555-0100: Spawn an NRG-900

خون کامل وزره کامل :
3625550100
خون ٬ زره و مهمات :
4825550100
اسلحه نوع اول :
4865550100
اسلحه نوع دوم:
4865550150
کم شدن Wanted Level :
2675550100
بالا رفتن Wanted Level :
2675550150
انتخاب آب و هوا :
4685550100
گرفتن Cognoscenti :
2275550142
گرفتن FBI Buffalo :
2275550100
گرفتن Turismo :
2275550147
گرفتنcomet :
2275550175
گرفتن SuperGT :
2275550168
گرفتن NRG900 :
6255550100
گرفتن Sanchez :
6255550150
گرفتن Jetmax :
9385550100
گرفتن Helicopter :
3595550100

پر شدن جون و آرمور 3625550100پر شدن جون و آرمور و مهمات4825550100
سلاح های شماره 1 4865550100
سلاح های شماره 2 4865550150
حذف تحت تعقیب بودن (پلیس) 2675550100
اضافه شدن 1 سطح به تحت تعقیب بودن2675550150
هلکوپتر پلیس 3595550100
Cognoscenti
ماشین 2275550142
Comet
ماشین2275550175
FBI Buffalo
ماشین 2275550100
Jetmax
قایق9385550100
NRG-900
موتور سیکلت6255550100
Sanchez
موتور سیکلت6255550150
SuperGT
ماشین2275550168
Turismo
ماشین (خیلی خفنه)2275550147
تغییر آب و هوا 4685550100جون و زره ومهمات:4825550100

اسلحه نوع اول:4865550100

هواپیما:3595550100

ماشین:2275550142

ماشین:2275550175

قایق:9385550100

اسلحه نوع دوم:4865550150

کم کردن پلیس:2675550100

با لا بردن پلیس:2675550150

انتخاب اب و هوا:4685550100

 

362-555-0100

 

جلیقه ضد گلوله

486-555-0100

 

اسلحه

486-555-0150

 

اسلحه

267-555-0100

 

کم شدن ستاره

267-555-0150

 

زیاد شدن ستاره

468-555-0100

 

عوض شدن هوا

359-555-0100

 

هلیکوپتر

938-555-0100

 

قایق

625-555-0100

 

موتور

625-555-0150

 

موتور

227-555-0100

 

ماشین

227-555-0175

 

ماشین مسابقه

227-555-0147

 

ماشین

227-555-0142

 

ماشین

227-555-0168

 

ماشین مسابقه

948-555-0100

 

اطلاعات اهنگ

 

 

ماشین:2275550100

اسلحه:2675550100

هواپیما:3595550100

هوای افتابی:4685550100

اسلحه:2275550100